From 汉服百科
Jump to: navigation, search

簡介[edit]

衽rèn

<;名> 形声。从衣,壬声(rén)。本义:衣襟


籍釋[edit]

衽二尺有五寸。——《仪礼·丧服记》

再拜稽首以衽受。——《公羊传·昭公二十五年》

楚必敛衽而朝。——《汉书·张良传》

如:衽左(左衽。中国古代某些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽。用以指受外族的统治);衽服(左衽之服。指少数民族的服装);衽发(披发左衽。指古代中原地区以外少数民族的装束)

指床草席 [sleeping mat]

御衽于奥。——《仪礼·士昏礼》。注:“卧席也。”


衽席床笫。——《周礼·王府》

又如:衽席(床褥与莞簟);衽席之上(比喻安全舒适的地方)

‘‘‘袖子’’’

衽,袖也。——《广雅》

文伯引衽攘卷而亲馈之。——《列女传》

‘‘‘下裳’‘’

终岁御,衣衽不敝。——《周礼》。郑玄注:“衽谓裳也。”

漢服右衽[edit]

右衽是其服装始终保留的特点。因此右衽成为汉族的象征符号。与之相反, 我国古代某些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽。因此左 衽用以指受外族的统治。所以孔子说:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下, 民到于今受其赐,微管仲,吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我 们就得沦为异族的奴隶,穿着左衽的衣服,披散着头发。 另外,左衽也被 用来指死者,在陪葬的壁画和绘画先人的画像中,使用左衽,以示阴阳有 别。 衽,本义衣襟。左前襟掩向右腋系带,将右襟掩覆于内,称右衽。反 之称左衽。 古代中原汉族服装衣襟向右,以“右衽”谓华夏风习。“左衽”一般 指中原地区以外少数民族的装束。一些历史时期,汉族受外族影响,也有 着左衽的情况。 另外,汉族传统习俗,死者之服(寿衣)用左衽,不用布钮,而是使 用细布带系死结,以示阴阳有别。虽然有些出土墓葬,死者不穿左衽,但 并不能说明汉人传统习俗中没有逝者穿左衽的礼制。 出处 《论语·宪问》:“被发左衽” 《汉书·终军传》:“大将军秉钺,单于犇幕;票骑抗旌, 昆邪 右 衽。” 《后汉书·西羌传·滇良》:“ 羌胡被发左袵,而与汉人杂处。” 唐 颜师古 注:“右衽,从中国化也。”

�唐 《梦为吴泰伯作胜儿歌》:“麻衣右衽皆汉民,不省胡尘暂蓬勃。” 清 刘宝楠正义:“中夏礼服皆右衽。” 典卷八十四 礼四十四 "凡衣死者,左衽。" 典卷八十四 礼四十四 "凡敛者要方,散衣有倒者也。左衽,衽向左, 反生时。" 《说文解字》:按,凡敛死者,左衽,不纽. 《礼记·丧服大记》"小敛大敛,祭服不倒,皆左衽,结绞不纽。" (疏曰:皆左衽,大敛小敛同,故云皆也。衽,衣襟也。生乡右手解 抽带,便也。死则襟向左,示不复解也。生时带并为屈纽,使易抽解,若 死则无复解义,故绞束毕结之不为纽也。)