From 汉服百科
Jump to: navigation, search

釋義[edit]

衣服的前后襟


見籍[edit]

裾,衣袌也。从衣,居声。——东汉·许慎《说文》

裾,衣之前襟也。今苏俗曰大襟。——《说文通训定声》

楚庄王裾衣博袍。——《淮南子.齊俗》